Maak de verbinding met Critical Time Intervention


Acht uitgangspunten
Pro-actieve en outreachende zorg

CTI werkt volgens principes van pro-actieve en outreachende zorg. Omdat de doelgroep niet naar de zorg komt, gaat de zorg naar de doelgroep toe. De caseload van een CTI-team is beperkt, zodat intensieve en outreachende zorg met voldoende intensiteit gerealiseerd kan worden.

top

Kritische momenten

CTI wordt ingezet op kritische momenten in het leven van de doelgroep. Kritische momenten zijn bijvoorbeeld acute gebeurtenissen of crisissituaties waarbij de problematiek onder de aandacht komt van de hulpverlening. CTI kan bijvoorbeeld worden ingezet bij meldpunten, waar ernstige problematiek voor het eerst wordt gesignaleerd. Kritische momenten kunnen ook overgangsmomenten zijn, zoals bijvoorbeeld de overgang van dakloosheid naar een woning, of de overgang terug naar de maatschappij aan het einde van een detentieperiode. CTI benut het kritische moment of de kritische periode om een proces van toeleiding naar passende steunnetwerken tot stand te brengen.

top

In de tijd beperkt

CTI is in de tijd beperkt. De interventie wordt gedurende een vastgestelde periode ingezet. In het klassieke ontwerp duurt CTI 9 maanden. Afhankelijk van de specifieke doelgroep en de beschikbare zorgvoorzieningen kan de duur van het toeleidingsproces worden bijgesteld.

top

Gestructureerd

CTI is gestructureerd in drie fasen: structureren, testen en overdracht van zorg. In de eerste fase ligt het accent op het tot stand brengen van het contact, het systematisch in kaart brengen van de problematiek en het opstellen van een werkplan. In de tweede fase ligt het accent op het uitproberen en bijstellen van het plan in de praktijk. In de derde fase wordt de zorg overgedragen en trekt de CTI-casemanager zich terug.

top

Focus op aandachtsgebieden

CTI richt zich op een selectie één tot drie aandachtsgebieden uit zes omschreven gebieden. De klassieke aandachtsgebieden zijn: psychische problematiek, omgaan met verslavende middelen, omgaan met geld, wonenproblemen, familie interventies en aanleren van vaardigheden.

top

Therapeutisch houding

Casemanagers sluiten aan bij de noden van de persoon. Niet de beperkingen, maar de krachten van de persoon staan centraal. Motivationele gespreksvoering is een belangrijk onderdeel van CTI.

top

Aansluiting bij bestaande zorgvorzieningen

CTI maakt gebruik van bestaande zorgvoorzieningen. In een proces dat kan worden aangeduid als "warme zorgtoeleiding" bevordert CTI dat de beschikbare zorgvoorzieningen worden bereikt en dat overgangen tussen voorzieningen goed verlopen. CTI heeft zo een functie in het bevorderen van de toegankelijkheid en continuiteit van de zorg.

top

Inhoudelijk flexibel aan te passen aan doelgroepen

CTI is vooral een model van serviceverlening. Binnen de vaste structuur van CTI kan de inhoud van de interventie flexibel worden aangepast aan de specifieke kenmerken en noden van de doelgroep. CTI is oorspronkelijk ontwikkeld voor een doelgroep met chronisch psychotische stoornissen. Omdat deze stoornissen vaak met pieken en dalen verlopen zijn crisiszorg en terugvalpreventie relatief belangrijk in deze vorm van CTI. Andere doelgroepen kunnen om andere interventies vragen. CTI biedt een basisstructuur voor de opbouw van een steunnetwerk. Inhoudelijk wordt de basisstructuur ingevuld op geleide van de specifieke kenmerken en noden van de doelgroep en de zorgomgeving.

Bijgewerkt op 1 juli 2008