Algemene informatietop

GGZ Algemeen


Mental Health: a report of the Surgeon General

The first Surgeon General's Report on Mental Health (1999), asserts that mental illness is a critical public health problem that must be addressed by the Nation. A supplement on Mental Health: Culture, Race and Etnicitypdf-file (2.960kb) was published in 2001


top

Brochures GGZ grote steden


Vele handen maken het werk (pdf)

Het OGGZ-beleid van de Parnassia Bavo Groep. Een grote gefuseerde GGZ-instelling die geintegreerde zorg biedt voor algemene psychiatrie, verslavingszorg en forensische psychiatrie

Niemand over de schutting (pdf)

Professionalisering van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (G4, maart 2006).

Kwetsbaar in de grote stad (pdf)

Visie op een samenhangende Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (G4, juli 2005).

Zorgen om mensen (pdf)

Zorgen om mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen en de overlast die zij veroorzaken (G4, februari 2004).


top

Dakloosheid


Ketenzorg daklozenpdf-file(496kb)

Handreiking met kwaliteitscriteria, verbeteringsmogelijkheden en prestatieafspraken. D handreiking is in 2006 opgesteld in het kader van het kwaliteitsprogramma Ketenzorg daklozen, uitgevoerd door GGD-Nederland, Federatie Opvang, NIZW en stichting Ketennetwerk.

Den Haag onder dak

Over de zorg voor dak- en thuislozen maakten de vier grote steden en het kabinet in februari 2006 samen afspraken. Den Haag Onder Dak is de Haagse vertaling van deze plannen. Op deze site vindt u alle informatie.
Beleidrapport: Den Haag onder dakpdf-file(146kb).

Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

De vier grote steden en het rijk beogen met het plan van aanpak Maatschappelijke Opvang een persoonsgerichte, minder vrijblijvende aanpak van daklozen. Voor 2010 moet voor alle 10.000 daklozen in de grote steden een trajectplan zijn opgesteld, waarmee ze zover als mogelijk zijn voorzien van inkomen, zorg en werk (ministerie van VWS).


top

Wetgeving en beleid


Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Deze website richt zich op iedereen die op professionele wijze betrokken is bij de uitvoering van de WMO. Er zijn onder andere links naar een "gereedschapskist" met handreikingen en een overzicht van de prestatievelden. De OGGZ valt onder prestatieveld 8.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Burgers en professionals krijgen te maken met ingrijpende veranderingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dossier VWS.

WMO in Amsterdam

Iedereen moet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. En iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet op eigen kracht. Vaak kunnen familie, vrienden en buren dan helpen. Ook de gemeente Amsterdam kan hulp bieden. Bijvoorbeeld bij het huishouden, met maaltijdservice of met een rolstoel. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op deze site.

Keteninformatiseringpdf-file(462kb)

Handreiking gegevensuitwisseling bemoeizorgpdf-file(785kb)

Handreiking gegevensuitwisseling in het kader van bemoeizorg. Een document van GGD Nederland, GGZ Nederland en KNMG (novemeber 2007).

Brancherapport GGZ-MZ

Visie en voornemens van VWS ten aanzien van het beleid op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg en de Maatschappelijke Zorg.

GGZ Beleid

Deze website geeft informatie over de beleidsontwikkelingen die van belang zijn voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Veel aandacht wordt geschonken aan het landelijke beleid en de wet- en regelgeving (AWBZ, WZV en WTG). De website bevat een uitgebreide databank met meer dan 1.500 documenten.

LCVG Zorg van velen (pdf)top

Onderzoek


Verkommerden en verloederden (pdf)

Een onderzoek naar de omvang en aard van de groep in Nederland (Research voor beleid, juli 2002).

GGZ in Amsterdam

Onderzoek naar zorgbehoefte GGz cliŽnten in opdracht van gemeente Amsterdam, het Zorgkantoor (AGIS) en de drie Amsterdamse GGz instellingen levert bruikbare resultaten.

Inventarisatie dak- en thuislozen Amsterdam

Het eerste rapport dat een duidelijk beeld geeft van het totaal aantal dak- en thuislozen in Amsterdam en hun behoefte aan opvang en zorg.

Gezondheidsmonitor Amsterdam

De Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2008 is een onderzoek van de GGD Amsterdam naar de gezondheid van Amsterdammers van 16 jaar en ouder.
Deelrapport psychosociale problematiek
Deelrapport Stemmings- en angststoornissen naar etniciteit (377 kb) pdf-bestand

Sociaal kwetsbaren

Factsheet van GGD Utrecht over de groep van sociaal kwetsbaren (2003). In 2006 verscheen een themarapport.

Kansen voor (O)GGZ-samenwerking (pdf)

Een onderzoek van Trimbos naar de meer geslaagde samenwerkingsvormen op het gebied van de (O)GGZ. Utrecht: Trimbos, 2005.


top

Organisaties


Federatie Opvang


Academische Werkplaats Opvang x OGGZ


MOVISIE


IVO


Trimbos


GGZ Nederland


GGD Nederland


Vereniging van Nederlandse Gemeenten


NMHS: Homelessness


Landelijke vereniging thuislozen


Rehabteam Amsterdamtop

Sociale exclusie


RIVM: Monitor Sociaal Economische Gezondheidsverschillen (SEGV)

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de tweede programmacommissie Sociaal-Economische GezondheidsVerschillen (SEGV) heeft het kabinet zich ten doel gesteld de ontwikkeling van de gezondheid van mensen in de verschillende sociaal-economische statusgroepen in Nederland te monitoren. Dit rapport presenteert de plannen van het RIVM

Social Exclusion Task Force

Website van de Social Exclusion Task Force (former Social Exclusion Unit), die in Engeland een drijvende kracht is achter het terugdringen van sociale uitsluiting

Social Exclusion and Mental Health (pdf)

Uitgebreid rapport van de Social Exclusion Task Force over de samenhang tussen sociale uitsluiting en psychische stoornissen (2004)

Bijgewerkt op 20-10-2010