Wetgeving

Op deze pagina zijn links verzameld die praktische informatie bieden over relevante wetgeving.top

Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (wet BOPZ)


Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg

Er komt een nieuwe, wettelijke regeling met zorg op maat voor mensen die als gevolg van een psychische stoornis een aanzienlijk risico hebben op ernstige schade voor zichzelf of bij anderen veroorzaken. Hier vindt u het wetsvoorstel (pdf - 88kb, novmber 2008) en de memorie van toelichting (pdf - 184kb, novmber 2008).

Overzicht van de wet BOPZ 

Deze brochure van het ministerie van VWS geeft meer uitleg over de Wet Bopz voor beroepsbeoefenaren en anderen die bekend zijn met de wet. De brochure geeft een overzicht van de eisen die de wet stelt aan het uitschrijven van de inbewaringstelling (IBS) en de verschillende machtigingen. Je vindt hier alle criteria overzichtelijk bij elkaar (pdf - 368kb, december 2006).

Tekst van de wet BOPZ

De integrale tekst van de wet BOPZ is hier online beschikbaar

Inbewaringstelling 

Deze brochure van het ministerie van VWS gaat over inbewaringstelling (ibs). De tekst is speciaal bedoeld voor mensen die nog niet eerder met de Wet BOPZ te maken hebben gehad (pdf - 381kb, december 2006).

Voorlopige machtiging en machtiging tot voortgezet verblijf 

Deze brochure van het ministerie van VWS gaat over de voorlopige machtiging en de machtiging tot voortgezet verblijf. De tekst is speciaal bedoeld voor mensen die nog niet eerder met de Wet BOPZ te maken hebben gehad. (pdf - 345kb, december 2004).

Zelfbindingsmachtiging 

Deze brochure van het ministerie van VWS gaat over de zelfbindingsmachtiging. De tekst is speciaal bedoeld voor mensen die nog niet eerder met de Wet BOPZ te maken hebben gehad. (pdf - 345kb, mei 2007).

Observatiemachtiging 

Deze brochure van het ministerie van VWS geeft informatie over het hoe en waarom van de observatiemachtiging. Dit instrument is recent toegevoegd aan de wet BOPZ. Het treedt op 1 januari 2006 in werking (pdf - 175kb, juli 2005).

Kabinetsstandpunt Evaluatie wet BOPZ 

Op 30 mei 2008 verstuurde minister Klink het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de wet BOPZ aan de tweede kamer (pdf - 91kb, mei 2008).

Evaluatie wet BOPZ

Op 25 mei 2007 verscheen het rapport van de derde evaluatie van de wet BOPZ die in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie werd uitgevoerd. In zeven onderzoeken van een consortium van Prismant, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Maastricht is onderzocht of de wet na de diverse aanpassingen en verbeterde voorlichting goed functioneert, en welke wijzigingen eventueel noodzakelijk zijn.

Ministerie van VWS: brochures BOPZ

De bovenstaande brochures zijn een actuele selectie van de brochures die op de website van VWS zijn terug te vinden.

Ministerie van VWS: dossier BOPZ

Het ministerie van VWS biedt uitgebreid informatie over de inhoud en de uitvoering van de wet BOPZ. Naast algemene infromatie zijn in het dossier hoofdstukken opgenomen over procedures, over patienten, over instellingen en over brochures en internetlinks. De bovenstaande brochures zijn een actuele selectie van de brochures die op de website zijn terug te vinden.


top

Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)


WGBO: van wet naar praktijk

Van het implementatieprogramma WGBO zijn door het KNMG vier deelrapporten uitgegeven. U kunt ze hier downloaden. In het programma is een groot aantal hulpmiddelen voor de praktijk ontwikkeld. Deze zijn als bijlagen per thema opgenomen in de deelrapporten. De hulpmiddelen zijn ook apart te downloaden (website KNMG).
Deel 1: Eindrapportage (pdf)
Deel 2: Informatie en toestemming (pdf)
Deel 3: Dossier en bewaartermijnen (pdf)
Deel 4: Toegang tot patientgegevens (pdf)

Modelrichtlijn wilsonbekwaamheid (pdf)

Twee hulpmiddelen van het KNMG voor de beoordeling wilsonbekwaamheid.
Stappenplan wilsbekwaamheid (pdf)

KNMG Gedragsregels voor artsen (pdf)

De gedragsregels voor artsen van het KNMG zijn op 25 juni 2002 goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De gedragsregels moeten worden gezien als een richtlijn voor de arts. Zij bieden een leidraad voor zijn handelen. In een concreet geval kunnen er gronden zijn om van een gedragsregel af te wijken. In een dergelijk geval mag verlangd worden dat de arts kan aantonen dat er hiervoor goede redenen zijn.


top

Jeugd hulpverlening


Meldcode kindermishandeling KNMG

Op 4 september 2008 heeft KNMG-voorzitter Peter Holland de vernieuwde Meldcode Kindermishandeling aan minister Andrť Rouvoet aangeboden. Met deze nieuwe Meldcode stimuleert de KNMG dat artsen zich actiever gaan inzetten in de strijd tegen kindermishandeling.

Factsheets gesloten jeugdzorg

De wijziging van de Wet op de jeugdzorg maakt gesloten jeugdzorg mogelijk vanaf 1 januari 2008. In 5 factsheets wordt uitgelegd wat gesloten jeugzorg is en voor welke jongeren het is bedoeld. De factsheets gaan ook in op de wetswijziging, de toeleiding, de rechtsbescherming en de beperkende maatregelen die binnen de instellingen voor gesloten jeugdzorg kunnen worden toegepast.

Wet op de jeugdzorg

De integrale tekst van de wet BOPZ is hier online beschikbaar


top

Euthanasie


Voorlichting ministerie van justitie

Zeggen dat euthanasie in Nederland legaal is, is niet helemaal juist. Alleen als aan alle zorgvuldigheidseisen voldaan is, zijn levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding niet strafbaar. Sinds 1 april 2002 ligt dit vast in de Nederlandse wet.

top

Bijgewerkt op 13-8-2008